top of page

REGULAMIN SKLEPU

Właścicielem i administratorem SKLEPU jest firma:

Beshelly Aleksandra Matuszewska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stanisława Kazury 15 m 9 , 02 - 795 Warszawa,

NIP: 951 216 7972, REGON: 146680480 ; tel. +48 788 772 170,  shop@beshelly.com

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki.

REGULAMIN W FORMACIE .PDF DO PODGLĄDU LUB POBRANIA

 

 


Regulamin Sklepu prowadzonego pod adresem www.beshelly.com.

§1 Definicje

Sklep Internetowy (Sklep/ Sprzedawca / Sprzedający) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.beshelly.com z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć zamówienie na dostępne towary;

 

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
 

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 

Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości Towarów udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

 

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi);
 

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw dostępnym w zakładce „Dostawa”
 

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);
 

Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta „Konta Klienta”, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 

Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać oferty specjalne, oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.
 

Login (Login Klienta) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności;
 

Forma płatności - sposób uiszczenia ceny za zamówiony towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego zamówienia towaru. Dostępne formy płatności: Pay Pal, Pay U oraz karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;
 

Formularz zamówienia - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje zamówienia towaru.
 

Formularz zwrotu - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy wzór zgłoszenia, za pomocą którego Kupujący wnioskuje o zwrot zakupionego towaru. Stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu i jest dostępny do pobrania w formacie .pdf.
 

Formularz reklamacji - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy wzór zgłoszenia, za pomocą którego Kupujący wnioskuje o rozpatrzenie reklamacji. Stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu i jest dostępny do pobrania w formacie .pdf.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest głównie sprzedaż detaliczna biżuterii.

 4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 5. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie: interaktywnego formularza składania Zamówienia.

 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym na stronie w zakładce „Dostawa”.

 7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.

 8. Jeżeli chcesz korzystać z usług Sklepu musisz zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

§3 Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych; e-mail, hasło, imię, nazwisko, telefon, ulica, numer domu, miast, kod pocztowy, kraj.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 2.

§4 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 10:00 – 17:00.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   

  • dodanie do koszyka produktu;

  • wybór rodzaju dostawy;

  • wybór rodzaju płatności;

  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kup z obowiązkiem zapłaty”.
    

   Każdorazowo, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena zamówienia.
    

 3. Składając zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów, na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu.

 4. W trakcie dokonywania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych oraz parametrów Towaru do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 5. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone, jeśli Klient poprawnie wypełnił formularz Zamówienia, dopasował parametry oraz prawidłowo podał dane kontaktowe, w tym adres na który ma być wysłane zamówienie wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.

 6. W celu dokonania Zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz zaakceptowanie Regulaminu.

 7. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek odbiorcy przy płatności przelewem oraz momentem dokonania płatności za pośrednictwem płatności e-service.

 8. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 9. Standardowy czas realizacji zamówienia z wysyłką wynosi od 5-8 dni roboczych - jeśli produkt znajduje się na magazynie. Ze względu na indywidualny proces produkcji oferowanych przez nas towarów termin realizacji może wydłużyć się do maksymalnie 2 tygodni. W innych przypadkach zamówień komercyjnych i zleceń indywidualnych, których nie mamy w ofercie, prosimy o kontakt mailowy na shop@beshelly.com.

 10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca.

 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu dostawy lub niepoprawność ustawienia parametrów zamówienia Klienta. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeśli dane adresowe do dostarczenia przesyłki będą błędne. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, informując o tym Klienta na podany przy zamówieniu adres e-mail.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, dostępnych w sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen towarów nie dotyczy towarów już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania zamówienia towaru, jest dla stron wiążąca.

 13. Każdy kupujący może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w sklepie internetowym towary. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sprzedawca.

 14. Przy zakupie każdego towaru, wystawiany jest rachunek w formie paragonu lub faktury VAT – według życzenia Kupującego. Rachunek dostarczany jest Kupującemu w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony towar.

 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie poprawnie wypełnionego formularza zwrotu, stanowiącym Załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych w Sklepie. Dowodem zakupu produktów jest paragon lub faktura VAT.

 3. Za wszelkie uszkodzenia zakupionych produktów lub ich opakowań odpowiada Klient.

 4. Zwrot produktów odbywa się na koszt Klienta. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

 5. Zwracane produkty należy dostarczyć na adres:

   BESHELLY ALEKSANDRA MATUSZEWSKA
  (z dopiskiem: BESHELLY ZWROT)
  ul. Stanisława Kazury 15 m 9 
  02 - 795 Warszawa
   

 6. Wzór oświadczenia – formularza zwrotu można pobrać ze strony sklepu korzystając z zakładki „Zwroty i reklamacje”. W razie trudności z pobraniem wzoru prosimy o kontakt na adres shop@beshelly.com.

 7. W przypadku przyjęcia zwrotu Prowadzący Sklep dokona zwrotu opłaty za zamówienie w przeciągu około 6- 8 dni roboczych od daty przyjęcia (zaakceptowania) zwrotu:

  1. w przypadku płatności przelewem na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności,

  2. w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów transakcyjnych tym samym kanałem płatności,

  3. w przypadku płatności gotówką na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta.

  4. W przypadku kart płatniczych sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
   karty płatniczej Zamawiającego.

 8. Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem opłaty za zamówienie do chwili otrzymania z powrotem wszystkich produktów zakupionych w Sklepie lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania.

 9. W przypadku sporu wynikłego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym także w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

§6 Reklamacje

 1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia produktu pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.

 2. W przypadku stwierdzenia w momencie odebrania zamówienia uszkodzenia produktów należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony produkt odesłać do Prowadzącego Sklep za pośrednictwem kuriera albo odmówić przyjęcia przesyłki widocznie uszkodzonej.

 3. Klient ma prawo reklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem.

 4. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na wskazany adres dowodu zakupu produktów, którym jest paragon lub faktura VAT, wypełnionego formularza reklamacji, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz wadliwego produktu.

 5. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
   

  • skutek podania błędnych danych przez Klienta

  • skutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz oprogramowania używanych podczas składania zamówienia przez Klienta

  • uszkodzenie produktu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
    

 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Prowadzącego Sklep reklamowanego produktu.

 7. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony lub niepełnowartościowy produkt zostanie w pierwszej kolejności poddany próbie naprawy lub zostanie wymieniony na produkt pełnowartościowy. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe Prowadzący Sklep zwróci uiszczoną kwotę za reklamowany produkt lub zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt o identycznej lub wyższej cenie.

 8. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Prowadzącego Sklep reklamacji zamówionych produktów pokrywa Prowadzący Sklep.

 

§7 Odpowiedzialność
 

 1. Prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłaniu danych, występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 3. Prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

 4. Prowadzący sklep zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.
   

&8 Ochrona danych osobowych
 

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym beshelly.com  Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.

 2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002, Nr. 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy - Polityka prywatności.

 3. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego beshelly.com jest Sprzedawca. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień Kupujący może skontaktować się ze administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: shop@beshelly.com lub listownie na adres Sprzedawcy: ul. St. Kazury 15 m 9, 02 -795 Warszawa.
   

§9 Postanowienia końcowe
 

 1. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Prowadzącego Sklep po poinformowaniu Klientów w Sklepie oraz zarejestrowanych Klientów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.

 3. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 4. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

 7. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień Regulaminu.

 8. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 (słownie: pięciu) dni.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2020 r.
   

Załączniki do pobrania:
 

 Formularz zwrotu

 Formularz reklamacyjny

dsds.png
bottom of page